Disclaimer / AVG

 

Beleid ten aanzien van inhoud
 

Alle informatie die u op onze website kunt lezen is gegeven of gecontroleerd door onze medische experts.

Dit geldt ook voor materiaal dat op onze website wordt toegevoegd of gewijzigd.

Degene die verantwoordelijk is voor de inhoud van de site is gezondheidsprofessional

Tsirelnikov Nikolay Ivanovich, Doctor in de Medische Wetenschappen, professor, onderscheiden wetenschapper van de Russische Federatie, Hoofd van de afdeling evolutie en menselijke voortplantingsgezondheid van de Siberische tak van de Russische Academie van Medische Wetenschappen, houder van de Wetenschappelijke staatstoelage voor uitmuntende Russische wetenschappers.

Het doel van deze site is het geven van informatie over manieren om de gezondheid te herstellen door middel van Frolov's ademtrainer en om informatie te geven over ademtechnieken en -ziektes die met dit apparaat behandeld kunnen worden.

Op de site kunt u het apparaat ook online bestellen.

De organisatie achter de site heeft als missie lichamelijk herstel te bevorderen door middel van de juiste ademhalingstechnieken.

Deze site is bedoeld voor iedereen, ongeacht leeftijd en achtergrond, die zijn gezondheid wil verbeteren door middel van ademhalingstraining.

Wij wijzen u erop dat de informatie op onze website bedoeld is om de relatie die bestaat tussen een patiënt/sitebezoeker en zijn/haar arts te ondersteunen en niet om deze te vervangen.

 

Privacy beleid
 

 U ontvangt geen andere advertenties, niet per e-mail en ook niet per post. Voor nadere informatie kunt u bij het bestellen vrijwillig uw e-mailadres opgeven.

Uw gegevens zullen echter uitsluitend gebruikt worden voor deze ene transactie en worden niet verkocht aan derden.
 

Copyright
 

Alle inhoud en intellectuele eigendom die beschikbaar is via deze website en die op deze website te zien is, is het eigendom van AdemSlim of zijn licentiegevers en is beschermd door copyright en andere intellectuele eigendomswetten.

 

Ademslim, gevestigd aan Jol 1429, 8243 EN Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens:
 

https://www.ademslim.nl Jol 1429, 8243 EN Lelystad 0640771391

Rob Verheij is de Functionaris Gegevensbescherming van ademslim Hij/zij is te bereiken via info@robverheij.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
 

AdemSlim verwerkt alleen persoonsgegevens als naam en adress voor levering van uw bestelling. Wij gebruiken geen social media plugins.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ademslim.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
 

ademslim verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

 

AdemSlim neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ademslim) tussen zit. ademslim gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: mailchimp.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
 

AdemSlim bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens,  Bewaartermijn 6 maanden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
 

AdemSlim verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

 

AdemSlim gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ademslim en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ademslim.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ademslim wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 

ademslim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ademslim.nl